Polityka środowiskowa

Priorytetowym celem naszej firmy w zakresie polityki środowiskowej i polityki bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w organizacji jak i osobom pracującym pod jej nadzorem oraz eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej produkcji na środowisko. Mamy wdrożony systemem zarządzania środowiska ISO 14001.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia naszej załogi i dlatego dbamy o:

  • niezbędny personel oraz środki techniczne i finansowe do realizacji ustalonych zadań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
  • wykorzystanie postępu technicznego i organizacyjnego przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, a także w celu zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz wyników w obszarze środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
  • ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska, poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,
  • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji,
  • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania, kształtowanie pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
  • zasięganie opinii naszych pracowników o przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy czy minimalizację wpływu na środowisko naturalne, poprzez rozmowy z przedstawicielem służby BHP i w bezpośrednich kontaktach z pracownikami.

Skontaktuj się z nami

wykwalifikowany

dział projektowy

nowoczesne

zaplecze techniczne

długoletnie

doświadczenie

stała kontrola

procesu produkcji