TELEFON: (+48) 12 274 32 xx - Kliknij TELEFON W SPRAWIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH: (+48) 12 274 95 xx - Kliknij EMAIL: KLGS@KLGS.PL

 • Polski
 • English
 • Deutsch

Polityka środowiskowa

Mając w poszanowaniu zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne, KLGS Sp. z o.o. z siedzibą w Pcimiu, deklaruje prowadzanie działalności w sposób przyjazny dla człowieka i środowiska naturalnego, polegający na zapobieganiu zanieczyszczeniom, w celu eliminowania lub ograniczania do minimum niekorzystnych wpływów działalności na środowisko oraz zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy każdemu pracownikowi i innym osobom, które wykonują pracę na naszym terenie, w celu zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą.

W codziennych działaniach stawiamy na:

 • spełnianie zobowiązań prawnych i innych dotyczących zgodności w zakresie środowiska i bhp,
 • racjonalne wykorzystanie materiałów, paliw energii i wody, w celu zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie i przekazywanie do recyklingu czy likwidacji,
 • wykorzystanie postępu technologicznego przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska oraz eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących bhp,
 • stosowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz metod pracy poprawiających bezpieczeństwo Pracowników,
 • zapobieganie incydentom oraz awariom mogącym stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska,
 • wspieranie aktywności Pracowników w identyfikowaniu zdarzeń, które mogą spowodować uraz lub dolegliwość zdrowotną oraz wykorzystywanie ich pomysłów i wniosków na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wspieranie rozwoju Pracowników oraz podnoszenie ich świadomości w zakresie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z bhp,
 • poprawę środowiskowych efektów działalności oraz efektów działania w zakresie bhp, poprzez doskonalenie Zintegrowanego systemu zarządzania.

Realizacja założeń Polityki stanowi odpowiedzialność każdego Pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska. Polityka jest opublikowana i zakomunikowana wszystkim pracującym w organizacji oraz dostępna dla zainteresowanych stron.

Prezes Zarządu
Roman Serafin

Aktualność i adekwatność polityki środowiskowej i BHP jest oceniana na każdym przeglądzie zarządzania. Wynikiem tej oceny może być
zmiana polityki.